Cart (0)

Your cart is empty. Start shopping.

Continue shopping

Polityka Prywatności:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elementy Wear sp. z o.o. z siedzibą: 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637623, posiadającą NIP 113-291-83-10.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO,

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.